Regulamin Liturgicznej Służby Ołtarza w Niedobczycach

 

REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA W NIEDOBCZYCACH

 

I.  Wstęp
 1.     Ministrantem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach jest chłopak, który dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej. Chce on właściwie przeżywać liturgię w której uczestniczy, stara się o jej piękno i dba o nieustanny rozwój swojej wiary.

2. Ministrant ma świadomość tego, jak ważne zadanie pełni w Kościele i zgromadzeniu liturgicznym i dokłada wszelkich starań, by właściwie wypełniać swoje obowiązki.

3. Członek Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) stara się zachowywać właściwie nie tylko wtedy, gdy aktualnie pełni swoją służbę, ale również w domu, szkole, na boisku, itp.

4. Ministrant to osoba, która powinna dawać świadectwo swojej przynależności do Pana Jezusa zawsze i wszędzie.

5. Od członka wspólnoty ministranckiej w naszej parafii wymaga się odpowiednich cech (ukochanie modlitwy, punktualność, porządek, gorliwość, sumienność, posłuszeństwo, pracowitość, radość, odpowiednia postawa) i właściwego przygotowania.

6. Ministrant i kandydat zobowiązany jest do pełnienia służby w wyznaczonym czasie a także do uczestnictwa w zbiórkach, spotkaniach i próbach.

 

II. Przystąpienie do wspólnoty ministranckiej

 1. Aby cieszyć się mianem „ministranta parafii w Niedobczycach” trzeba najpierw przejść okres przygotowania i ukończyć pozytywnie okres bycia kandydatem.
 2. Chęć włączenia do grona kandydatów można zgłosić w dowolnym momencie roku.
 3. Okres kandydacki trwa w przybliżeniu rok. Może zostać wydłużony bądź skrócony przez księdza Opiekuna.
 4. Przed uzyskaniem stopnia ministranta należy wykazać się określoną wiedzą i przygotowaniem.

 

III. Strój

 1. Ministrant zobowiązany jest do dbałości o czystość swojej komży.
 2. Ze względu na szczególną bliskość Pana Jezusa i ważność wykonywanych czynności ministrant w sposób szczególny dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę.
 3. Członkowie LSO, w zależności od wieku, służą w:
  1. Kandydat – komża i sutanka
  2. Ministrant młodszy – komża, sutanka i kołnierz
  3. Ministrant – komża i czarna sutanka
  4. Ministrant starszy – alba i cingulum
  5. Animator – alba, pas i krzyż
 4. Ministrant przychodzi na służbę w schludnym i czystym ubraniu. W niedzielę i uroczystości powinno być to ubranie odświętne. Obowiązują długie spodnie.

 

IV.  Służba liturgiczna

 1. Odbywa się według planu wyznaczonego przez ks. Opiekuna.
 2. Każdy ministrant jest zobowiązany do obecności w kościele na swojej służbie.
 3. Rzeczą niezwykle piękną i chwalebną jest służba dodatkowa, w dni inne niż wynika to z planu. Służba dodatkowa ma jednak właściwą wartość tylko wtedy, gdy sumiennie wypełniane są obowiązki podstawowe.
 4. Każdy ministrant, który z określonego powodu nie będzie mógł być na służbie bądź zbiórce powinien powiedzieć o tym odpowiednio wcześniej ks. Opiekunowi.
 5. Ministrant, który nie może być obecny na swojej służbie powinien postarać się o zastępstwo.
 6. Obecność na służbach podlega systemowi punktacji określonemu przez ks. Opiekuna.
 7. Ministrant przy ołtarzu zachowuje się godnie, poważnie, nie rozgląda się, nie rozmawia, ma złożone ręce, aktywnie uczestniczy w śpiewie, modlitwie, stara się przeżywać liturgię jak najlepiej, dokłada wszelkich starań, by jego służba podobała się Panu Bogu.

 

V.  Formacja:

 1. Członek LSO powinien:
  1. Dbać o coraz większe pogłębienie swojej relacji z Chrystusem
  2. Dawać innym dobry przykład
  3. Unikać wszystkiego co sprzeciwia się godności ministranta
  4. Odnosić się z szacunkiem do innych, szczególnie starszych
 2. Ministrant, który służy przy ołtarzu powinien być w stanie łaski uświęcającej
 3. Ministrant może brać udział w letnich rekolekcjach
 4. Ministrant dba o osobistą formację i prowadzi życie sakramentalne
 5. W zakrystii obowiązuje cisza
 6. 5 minut przed Mszą św. ministranci odmawiają wraz z kapłanem modlitwę przed służeniem
 7. Członek LSO powinien często przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 8. Ministrant uczestniczy we wszystkich elementach formacji w parafii, dekanacie i diecezji.

 

 

 

VI.  Inne

 1. Ministranci podzieleni są na grupy (służba niedzielna), w których mają starać się jak najlepiej ze sobą współpracować. Każda grupa ma swojego szefa (grupowego).
 2. Ministrant jest zobowiązany do czytania ogłoszeń dla ministrantów.
 3. W sposób szczególny dba o porządek w zakrystii, także w szafach, w których znajdują się stroje.
 4. Członek LSO bierze aktywny udział w różnego rodzaju spotkaniach a także w miarę możliwości uczestniczy w zajęciach pozaliturgicznych i wyjazdach.
 5. Członkowie poszczególnych grup są zobowiązani do posłuszeństwa względem animatorów i grupowych.
 6. Ministrant parafii NSJP w Niedobczycach przychodzi do kościoła 15 min. przed rozpoczęciem liturgii.
 7. Ministrant dba o sprzęty, naczynia i stroje liturgiczne.
 8. Wszelkie problemy i trudne sytuacje ministranci zgłaszają ks. Opiekunowi.
 9. Ministranci, którzy sprzedają prasę,  przed zakończeniem Mszy Św. udają się do zakrystii i na wyznaczone miejsce.
 10. Różnego rodzaju obowiązki, posługi i funkcje, nie ujęte w regulaminie ustala ks. Opiekun.
 11. Ks. Opiekun w razie potrzeb może dokonywać zmian w regulaminie